Ons onderwijs

Waar we voor staan

 Onze naam zegt het al: wij zijn een Montessorischool. Op basis van de ideeën en  uitgangspunten van Maria Montessori bieden wij modern toekomstgericht  Montessorionderwijs dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind.
 Dit betekent dat wij:

‘De benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaakt’.KERNWAARDEN
Onderstaande kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop we ons onderwijs inrichten.
Filmpje over onze onderwijsarrangementen

Zelfstandig in een voorbereide omgeving :
zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot aan het ‘werk’ gaan.

Vertrouwen in het kind:
leerervaringen opdoen op het juiste moment en met goede resultaten.

Keuzevrijheid:
leren keuzes maken en plannen: de kans krijgen je breed te ontwikkelen op zelfgekozen
momenten (tenzij er beredeneerd van wordt afgeweken), binnen gestelde werkkaders.

Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen:
doorgaande leerlijnen door de jaren heen, in een groep die al in bedrijf is en gelegenheid
biedt om zelf te doen én te leren, van en met elkaar.

Leerkracht als coach:
gestimuleerd worden en begeleiding krijgen die afgestemd is op de onderwijsbehoeften van
ieder kind.

Ouders als partners:
gezamenlijk inspanning leveren om het kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten
komen.