MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Een essentieel medezeggenschapsorgaan

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven en daarmee essentieel onderdeel van de school.

De MR behartigt de belangen van ouders en personeelsleden van de drie Montsorrischolen in Zeist welke samen Wereldkidz Montessori Zeist vormen: Montessori Griffensteyn, MontessoriKerckebosch en Montessori Sumatralaan. De belangenbehartiging komt tot uiting bij beleidsvoorstellen en beleidswijzigingen van de schoolleiding. Tevens brengt de MR zaken onder de aandacht van de schoolleiding die zij van belang acht voor een gezond werk- en leerklimaat.

De MR bestaat uit twee geledingen:

  • de oudergeleding, en
  • de personeelsgeleding.

Montessori Sumatralaan
Marjolein Hazewinkel (personeelslid)
Pim Reuderink (ouderlid tevens voorzitter)

Montessori Griffensteyn
Theo van der Linden (personeelslid)
Sander Binnema (ouderlid)

Montessori Kerckebosch
Tessa van der Meer (personeelslid)
Marleen Douglas (ouderlid)

Op basis van afspraken met de huidige MR over de oudervertegenwoordiging in de MR van Montessori Zeist, is er per schoollocatie ook een vaste ouder-adviseur aanwezig bij de MR bijeenkomsten.
De vaste ouder-adviseurs 2023-2024 zijn:
Marije Wouters, voor Montessori Griffensteyn
Rik Goslinga, voor Montessori Kerckebosch
Coraline Haitjema, voor Montessori Sumatralaan

 

Elke schoollocatie beschikt over twee stemmen in de MR. Eén voor de personeelsgeleding en één voor de oudergeleding. In totaal kunnen er zes stemmen uitgebracht worden. 

De MR heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. De exacte inspraak is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen, het Reglement voor de GMR en het Reglement voor de MR. 
Verslagen van de MR zijn in te zien op de website. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden circa 6 keer per jaar plaats. Voor méér informatie, het bijwonen van een vergadering, vragen of punten van algemeen schoolbelang die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u mailen naar mr.omszeist@wereldkidz.nl  
 

Verslagen MR

MR notulen maart 2023
MR notulen juni 2022
MR notulen maart 2022