MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Een essentieel medezeggenschapsorgaan

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven en daarmee essentieel onderdeel van de school.

De MR behartigt de belangen van ouders en personeelsleden van de drie Montsorrischolen in Zeist welke samen Wereldkidz Montessori Zeist vormen: Montessori Griffensteyn, Montessori Kerckebosch en Montessori Sumatralaan. De belangenbehartiging komt tot uiting bij beleidsvoorstellen en beleidswijzigingen van de schoolleiding. Tevens brengt de MR zaken onder de aandacht van de schoolleiding die zij van belang acht voor een gezond werk- en leerklimaat.

De MR bestaat uit twee geledingen:
  • de oudergeleding, en
  • de personeelsgeleding.
Samenstelling van de MR in 2019-2020:

Montessori Sumatralaan
Kim Jansen (personeelslid)
Edwin Rooseboom (ouderlid)

Montessori Griffensteyn
Levien Nieuwenhuis (personeelslid)
Pauline Krijgsheld (ouderlid)

Montessori Kerckebosch
April Robinson (personeelslid)
Rutger Willems (ouderlid en tevens voorzitter)

Op basis van afspraken met de huidige MR over de oudervertegenwoordiging in de MR van Montessori Zeist, is er per schoollocatie ook een vaste ouder-adviseur aanwezig bij de MR bijeenkomsten.
De vaste ouder-adviseurs 2019-2020 zijn:
Frederique Ummels, voor Montessori Griffensteyn
Remco Coppoolse, voor Montessori Kerckebosch
Claudia van der Werf, voor Montessori Sumatralaan

Elke schoollocatie beschikt over twee stemmen in de MR. Eén voor de personeelsgeleding en één voor de oudergeleding. In totaal kunnen er zes stemmen uitgebracht worden. 
 
De MR heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. De exacte inspraak is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen, het Reglement voor de GMR en het Reglement voor de MR. 
Verslagen van de MR zijn in te zien op de website. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden circa 6 keer per jaar plaats. Voor méér informatie, het bijwonen van een vergadering, vragen of punten van algemeen schoolbelang die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u mailen naar mr.omszeist@wereldkidz.nl  

Verslagen MR
MR notulen januari 2021
MR notulen november 2020
MR notulen september 2020
MR notulen juni 2020
MR notulen april 2020
MR notulen maart 2020
MR notulen januari 2020
MR notulen 9 april 2019
MR notulen 12 maart 2019
MR notulen 22 januari 2019
MR notulen 13 november 2018
MR Notulen 18 september 2018