MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Een essentieel medezeggenschapsorgaan

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven en daarmee essentieel onderdeel van de school.

De MR behartigt de belangen van ouders en personeelsleden van de drie locaties. De belangen-behartiging komt tot uiting bij beleidsvoorstellen en beleidswijzigingen van de directeur. Tevens brengt de MR zaken onder de aandacht van de directeur die zij van belang acht voor een gezond werk- en leerklimaat.

De MR bestaat uit twee geledingen:
  • de ouderlid
  • de personeelslid
Samenstelling van de MR in 2017-2018:

Montessori Sumatralaan
Karin de Leeuw (personeelslid)
Edwin Rooseboom (ouderlid)

Montessori Griffensteyn
Levien Nieuwenhuis (personeellid)
Christine Bleyenberg (voorzitter, ouderlid) & Annechien van Buurt (ouderlid)

Montessori Kerckebosch
Annemiek Vermaase (personeelslid)
Jasper Swart (ouderlid) & Rutger Willems (ouderlid)

Elke schoollocatie beschikt over twee stemmen. Eén voor de personeelsgeleding en één voor de oudergeleding. In totaal kunnen er zes stemmen uitgebracht worden.

De MR heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. De exacte inspraak is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen, het Reglement voor de GMR en het Reglement voor de MR.
Verslagen van de MR zijn in te zien op de website. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden circa 6 keer per jaar plaats. Voor méér informatie, het bijwonen van een vergadering, vragen of punten van algemeen schoolbelang die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u mailen naar mr.omszeist@wereldkidz.nl

Verslagen MR
MR Notulen 12 Juni 2018
MR Notulen 24 april 2018
MR notulen maart 2018
MR notulen januari 2018
MR notulen november 2017
MR notulen september 2017